PRÓBY CIŚNIENIOWE INSTALACJI

Próba szczelności instalacji to podstawowe badanie diagnostyczne instalacji wodnych pozostających w czasie pracy pod ciśnieniem roboczym. Próby szczelności wykonuje się w budynkach  dla instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Wykonuje wszystkie rodzaje prób szczelności instalacji, wszystkie wykonywane są zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowalnych oraz zaleceniami producentów materiałów z jakich wykonana została badana instalacji. Kontrola szczelności instalacji zawsze wykonywana jest manometrami wzorcowanymi o dużej tarczy ( 160 mm), dokładności  0,6. Każdy manometr do prób szczelności instalacji posiada ważne świadectwo wzorcowania.

Na ten moment posiada siedem manometrów wzorcowanych  – jestem w stanie wykonać siedem prób ciśnieniowych instalacji w tym samym czasie, co wydatnie skraca czas oczekiwania na wynik badań (np. w przypadku prób ciśnieniowych poszczególnych obiegów ogrzewania podłogowego).

Wszystkie badania wykonuję używając profesjonalnej pompy to próby ciśnieniowych instalacji firmy Rothenberger.

Próba ciśnieniowa instalacji wodnej w budynku.  Wykonuję wszystkie próby odbiorcze instalacji oraz próby szczelności nowopowstałych  przyłączy wodociągowych. Wszystkie kontrole szczelności instalacji wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowalnego, Rozporządzeniami Ministerstw oraz zaleceniami Instytutu Techniki Budowalnej.  ( czyli grubo po całości i nie ma lipy ).  Badanie szczelności instalacji zakończone jest wykonaniem protokołu próby szczelności.

Próba ciśnieniowa instalacji centralnego ogrzewania. Wykonuje próby ciśnieniowe instalacji grzewczych tylko w budynkach. Nie przeprowadzam prób szczelności zewnętrznych sieci grzewczych. Próba ciśnieniowa instalacji grzewczej w budynkach wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami. Po zakończeniu prób sporządzam protokół szczelności instalacji.

Protokół próby ciśnieniowej

Jest to najważniejszy dokument podsumowujący wykonane prace pomiarowe.  Jest kilka wzorów wykonywania protokołów szczelności ze względu na to jaka instalacja była testowana i kto jest zleceniodawcą prac. 

Wykonuję próby ciśnieniowe i protokoły prób szczelności instalacji dla rzeczoznawców ,biegłych sądowych oraz stron , które mogą zostać użyte jako   dowody w sprawach spornych.

Próba ciśnieniowa instalacji wodnych

 Pompa do prób ciśnieniowych i manometr. Dwa niezbędne elementy każdej próby ciśnieniowej.

Manometr wzorcowany, klasa dokładności 0,6

Jeżeli manometr to tylko wzorcowany , o klasie dokładności 0,6. 

Pompa do prób ciśnieniowych

Pompa do prób ciśnieniowych